Sam Powell

Tag: แร้งดำหิมาลัย

แร้งดำหิมาลัย

แร้งดำหิมาลัย มีชื่อเรียกทางวิทยาศาสตร์ว่า Aegypius monachus เป็นสายพันธุ์หนึ่งในวงศ์ตระกูลของ อินทรีย์, แร้ง จัดว่าเป็นนักล่าเหยื่อชนิดหนึ่งที่มีขนาดใหญ่ แร้งดำหิมาลัย อาศัยอยู่ทั่วไปตามเทือกเขาหิมาลัยและกระจายอยู่มาก แร้งดำหิมาลัย โตเต็มวัยจะมีขนาดประมาณ 102 – 104 เซนติเมตร มีปีกที่วัดจากข้างหนึ่งไปอีกข้างหนึ่งราว 3 เมตร มีน้ำหนักประมาณ 7 – 12 กิโลกรัม จัดว่าเป็นอีแร้งขนาดใหญ่ที่สุดสายพันธุ์หนึ่ง ทั่วไปลำตัวมีขนสีดำ และบริเวณหัวถึงคอจะไม่ค่อยมีขนหรือไม่มีเลย ซึ่งตัวโตไม่เต็มวัยจะมีขนสีน้ำตาล สำหรับแร้งดำหิมาลัยนั้นมักกระจายอยู่ตามบริเวณที่ราบสูงทิเบต, ประเทศในแทบเทือกเขาหิลามัย, ทางตอนเหนือของประเทศจีน รวมถึงพบบางส่วนตามประเทศทางยุโรป ลักษณะนิสัยของแร้งดำหิมาลัยชอบอยู่ในพื้นที่โล่งและชอบอยู่กันเป็นฝูงใหญ่ ชอบหากินเวลากลางวัน และมีฤดูผสมพันธุ์ช่วงเดือนมีนาคม – เมษายน ชอบทำรังบนต้นไม้และตามซอกผาซึ่งรังจะมีขนาดใหญ่มาก ซึ่งการวางไข่นั้นแร้งดำหิมาลัยจะวางไข่ครั้งละ 1 ฟองเท่านั้น อาหารของแร้งดำคือซากสัตว์, แมลง, สัตว์ขนาดเล็ก เป็นต้น แร้งดำหิมาลัยสามารถพบได้ทั่วโลกในช่วงอพยพ สำหรับประเทศไทยเคยมีการค้นพบบริเวณ ภาคเหนือ, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งในประเทศจัดว่าเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ซึ่งในปี พ.ศ. 2550 มีการพบแร้งดำหิมาลัย 1 […]

Read More