Sam Powell

Tag: เทือกเขาแอลป์

ชีวิตบนเทือกเขาแอลป์ ที่สวยงาม

   หุบเขาที่เป็นสีเขียวและยอดเขาแหลม ประกอบกันขึ้นเป็นดินแดนภูเขาที่รู้จักกันดีที่สุดคือ เทือกเขาแอลป์ในยุโรป เทือกเขาแอลป์เป็นเทือกเขายุคใหม่ในเชิงธรณีวิทยา มีระดับความสูงประมาณ 4,600 เมตร เกิดจากการยกของระดับชั้นหิน การยกระดับขึ้นครั้งสุดท้ายเกิดขึ้นเมื่อ 3 ล้านปีมาแล้วผู้คนที่อาศัยอยู่ในหุบเขาซึ่งเป็นเหมือนกำแพงป้องกัน ได้เพลิดเพลินกับความงดงามและมั่งคั่ง อิสรภาพ โดยไม่ถูกรบกวน การทำมาหากินจากดินแดนเทือกเขาแอลป์ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ กสิกรบนที่สูงต้องต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆ ซึ่งกสิกรตามพื้นที่ต่ำไม่รู้จัก ข้อแรกเป็นปัญหาการขาดแคลนพื้นที่เพาะปลูกเพราะพื้นที่เป็นภูเขาส่วนใหญ่ กสิการในแคว้นไทรอลของออสเตรียจะหาแหล่งหรือพื้นที่ที่สามารถไถ่หว่านลงไปทุกที่ที่หาได้ แม้จะเป็นที่ชันมากพื้นที่ไถ่หว่านยาก การไถ่จึงต้องใช้มากถึงสองคน การเก็บเกี่ยวก็ต้องใช้เคียวเกี่ยว โดยไม่สามารถหาเครื่องจักรกลสมัยใหม่ได้ เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นที่สูงชันมาก สำหรับในถิ่นที่ไม่อุดมสมบูรณ์และมีระยะเพาะปลูกสั้น นับเป็นปัญหาสำคัญของกสิกร แต่หญ้าหลายชนิดสามารถขึ้นได้งอกงามในภาวะแวดล้อมที่ยากลำบากนี้ จึงทำให้กสิกรส่วนใหญ่ในเทือกเขาแอลป์นั้นเลี้ยงโคนมเป็นหลัก การผสมพันธุ์จากสายเลือดเดียวกันทำให้ได้โคนมชนิดพิเศษซึ่งสามารถปรับตัวเข้าหาทุ่งหญ้าที่แตกต่างกันได้อย่างดี คล่องแคล่วสำหรับไหล่เขาชัน ขนาดโตตัวกว่าโคตามหุบเขา วิธีทำฟาร์มโคนมก็คือการปรับสภาพให้เหมาะสมกับพื้นที่ โดยวางท่อที่มีความยาวประมาณ 4.8 กิโลเมตรส่งนมจากฟาร์มที่สูงๆลงมายังจุดขนส่งที่หุบเขาเบื้องล่าง

Read More