Sam Powell

Tag: ภูเขาสูง

ชีวิตบนเขาในแอฟริกา

  ทวีปแอฟริกาแม้ว่าจะเป็นพื้นที่ราบแบบทุ่งสะวันนา แต่เป็นพื้นที่สูงซึ่งมีสิ่งมีชีวิตอาศัยเป็นจำนวนมาก ในแอฟริกามีภูเขาสูงคือ ภูเขาคิริมันจาโร เป็นยอดที่สูงที่สุดในทวีปและมีพืชพรรณและสิ่งมีชีวิตต่างๆอาศัยอยู่ การที่ภูเขามีความสูงนั้น ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงทางภาวะแวดล้อม ซึ่งสะท้อนออกในรูปแบบของการจำกัดเขตการกระจายของพืชและสัตว์ การแบ่งเขตในลักษณะนี้ไม่มีที่ใดชัดเจนเท่าที่ดูบนเทือกเขารูเวนซอริ ซึ่งมีหมอกปกคลุมด้วยระยะทางกว่า 129 กิโลเมตร ทางเขตศูนย์สูตรของทวีปแอฟริกา เป็นที่ซึ่งรู้จักในนิทานโบราณว่าเป็น ภูเขาแห่งดวงจันทร์ ที่นี่ความร้อนแบบป่าชัฎ และความหนาวแบบธารน้ำแข็งอยู่ห่างกันไม่กี่กิโลเมตร ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ของสิ่งมีชีวิตในโลก ซึ่งชุมนุมอยู่ในเขตเด่นที่ถูกจัดแบ่งไว้ตามระดับ ในเขต 5 ซึ่งเป็นระดับที่ความสูง 3,700 เมตร ชาวยุโรปค้นพบเทือกเขานี้ในปี 1888 เมื่อเฮนรี่ สแตลี่ย์ นักสำรวจได้เห็นยอดเขาที่มีหิมะปกคลุมแว๊บหนึ่งขณะเมฆแยกตัวออก ซึ่งเป็นโอกาสที่หายากมาก สแตลี่ย์ ตั้งชื่อตามภาษาพื้นเมืองว่า รูเวนซอริ แปลว่า ผู้ทำฝน ซึ่งบริเวณนั้นมีฝนตกตลอดปี ทำให้มีต้นไม้ใหญ่เจริญงอกงาม และในระดับบความสูง 1,700 เมตรเป็นบริเวณของทุ่งหญ้าสะวันนา มีสัตว์อาศัยเต็มไปหมด ถิ่นที่อยู่ของมนุษย์ไปหมดลงที่ระดับ 2,040 เมตร ในเขตป่าฝนที่เฟิร์นขึ้นทั่วทุกที่ เหนือขึ้นไปเป็นป่าไผ่แล้วก็เป็นทุ่งอีสที่อากาศหนาว ซึ่งประกอบด้วยต้นเฮเธอร์ สูง 12 เมตร ซึ่งอยู่ในระดับความสูง 2,900 เมตร

Read More