Sam Powell

Tag: พืชแบบแอลไพน์

การปรับตัวในเขตภูเขาสูง

  แม้ความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับพืชในเขตต่ำ แต่พืชแบบแอลไพน์แท้ในที่นี้ล้วนแต่เป็นชนิดเด่นๆ มีระบบกลไกที่ชาญฉลาด อันเป็นคุณลักษณะที่สำคัญทำให้พืชสามารถปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาวะที่ยากแค้นต่างๆ ในบริเวณแถบภูเขาสูง ลักษณะของการปรับตัวที่เห็นได้เห็นอย่างเด่นชัดที่สุดก็คือ การที่พืชมีขนาดเล็กและลำต้นสั้น ทำให้พืชแบบแอลไพน์สามารถทอดตัวอยู่ต่ำๆ ให้พ้นทางลม แล้วมุ่งไปในทางเสริมสร้างความเจริญเติบโตในระยะเพาะปลูกช่วงสั้นๆ ในดอกบานได้ทัน เพื่อจะได้ขยายพันธุ์ต่อไปและนอกจากนั้นให้รากยาวเพื่อสะสมอาหารไว้ใช้สำหรับฤดูหนาว พวกพืชพรรณตามเทือกเขาสูงนั้นพอเข้าช่วงฤดูหนาวจะเก็บกักรักษาความชื้นไว้เพื่อใช้ในช่วงฤดูหนาว พืชบางชนิดจะมีใบหนาและมีขนตามลำต้นซึ่งมีลักษณะที่เคลือบด้วยขี้ผึ้ง ซึ่งคงความสามารถให้อยู่ในสภาวะที่ยากต่อการเจริญเติบโต การประหยัดอีกแบบหนึ่งได้จาก ความเขียวชอุ่ม ทำให้พืชใช้ใบชุดเดิมเป็นเวลานานกว่าหนึ่งฤดูเพราะใบเกิดใหม่ได้ยาก พืชบางชนิดปรับตัวให้เข้ากับความหนาวจนทำให้สามารถเจริญเติบโตช้าๆ ขณะที่ยังฝังอยู่ใต้หิมะ พืช ดอกไม้ชนิดต่างๆ ที่สามารถดำรงอยู่ได้ในเขตหนาวบนเทือกเขาสูงเช่น ดอกกลอเรลภูเขา สามารถดำรงอยู่ได้โดยการรักษาปุยที่ได้จากเกสรจากแมลงที่มาเกาะ เพื่อสะสมไว้ภายในเพื่อป้องกันในช่วงฤดูหนาว ต้นหมอนชมพู เจริญเติบโตในที่โล่งแจ้งโดยใช้พลังงานแต่น้อยในการสร้างกลุ่มดอกที่แข็งแรงและกักเก็บพลังงานไว้ที่รากแก้วเพื่อให้มีชีวิตอยู่ได้ เป็นต้น

Read More