Sam Powell

Tag: พืชพรรณบนภูเขา

พืชพรรณบนภูเขา

   ความสัมพันธ์ของพืชที่มีต่อสิ่งแวดล้อม ไม่มีที่ใดเห็นได้ชัดเท่าบนภูเขา ในระยะทางสั้นๆบนลาดเขาแต่ละแห่ง จะสามารถมองเห็นความแตกต่างของอุณหภูมิ ความชื้น ลม และดินอย่างเห็นได้ชัดเจน ท่ามกลางความรุนแรงของสิ่งเหล่านี้พืชแต่ละชนิดจะขึ้นในที่ที่เหมาะสมที่สุด แล้วปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมเพื่อความอยู่รอด ดังนั้นจึงเกิดเป็นชีวิตที่โอบรอบภูเขา ต้นไม้ที่แนวต้นไม้ ความหนาว ลม และความแห้งแล้ง เป็นจำกัดอันสำคัญของพืชในเขตสูง มีอิทธิพลอย่างมากต่อต้นไม้เพราะถ้าขาดความชื้นไปและขาดระยะการเติบโตที่ไม่มีน้ำค้างแข็ง สนไพน์และเฟอร์ที่ขึ้นอยู่หนาแน่นจะเล็กลง และขึ้นห่างๆตามลาดเขาที่สูงขึ้นไปในที่สุด ตามแนวต้นไม้ที่ไม่ตายตัวไม้แบบซับแอลไฟน์ชนิดที่ทนทานที่สุด ก็ไม่สามารถหาสิ่งที่จำเป็นขั้นต่ำสุดได้จึงหลีกทางให้แก่ไม้พุ่ม มอส และพื้นที่ว่างเปล่า เมื่อเข้าใกล้แนวต้นไม้ ต้นไม้ไม่เพียงแต่จะแคระเพราะความหนาวและแห้งแล้ง แต่ยังผิดรูปไปด้วยเพราะลมประจำถิ่นที่รุนแรง บางต้นเกาะกันเป็นก้อนหรือถึงกับหมอบราบลง บางต้นไม่มีกิ่งงอกทางด้านรับลม และบางต้นมีกิ่งแบบลมฝีกให้ โดยวนรอบต้นไม้ไปทางด้านกำบังลม เมื่อขึ้นไปสูงกว่า 2 ไมล์ ต้นไม้ส่วนใหญ่จะเป็นปุ่มปมและเป็นพุ่มซึ่งรอดผ่านฤดูหนาวมาได้โดยมีหิมะปกคลุม ซึ่งบางครั้งทำให้นักไต่เขาเข้าใจผิดคิดว่าได้ขึ้นมาพ้นเขตต้นไม้แล้ว แต่กลับพบว่าตนเองติดอยู่บนยอดต้นไม้ในดงเอลฟิน ซึ่งใช้เวลากว่าสิบปีก่อนจะโตเป็นต้นไม้เขียวขจีตามเทือกเขา

Read More